Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa

Parafia
Najświętszego Serca
Pana Jezusa

Sanktuarium Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

SWŚ stawia sobie podwójny cel:
a) stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego w wymiarze osobistym i wspólnotowym, oraz wzajemną pomoc w dążeniu do ewangelicznej doskonałości, zgodnie z charyzmatem Zgromadzenia Księży Sercanów (cel duchowy)
b) czynny udział w apostolskich dziełach Kościoła i Zgromadzenia, przede wszystkim w kraju, jak również poza jego granicami (cel apostolsko-społeczny).
Członkowie SWŚ żyją charyzmatem jakim obdarzony został przez Ducha Świętego Założyciel Zgromadzenia Księży Najśw. Serca Jezusowego, O. Leon Dehon (1943-1925). Charyzmat ten znajduje swój praktyczny wyraz w duchowości sercańskiej (dehoniańskiej). Członkowie SWŚ, podobnie jak członkowie Zgromadzenia, starają się żyć duchem miłości i ofiary, aby wynagradzać Chrystusowi za zniewagi Mu wyrządzone i za wzgardzoną Jego miłość, jakiej doznaje ze strony ludzi. Żyjąc w świecie, w swoim środowisku rodzinnym, zawodowym i społecznym, starają się być apostołami Serca Jezusa przez modlitwę, ofiarę, słowo, a przede wszystkim przez świadectwo życia.
 
2. Historia ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich powstała formalnie w marcu 1995 roku. W dniu 2 marca 1995 r. odbyło się w Krakowie pierwsze spotkanie 7 członków Sekretariatu SWŚ, powołanego do istnienia przez ówczesnego Przełożonego Prowincji Polskiej Księży Sercanów, ks. Czesława Koniora SCJ. Na czele Sekretariatu, jako odpowiedzialny za SWŚ w Polsce stanął ks. Józef Gaweł SCJ. Sekretariat w porozumieniu z wiernymi świeckimi związanymi z Polską Prowincją Księży Sercanów zajął się sprawą wypracowania odpowiednich struktur organizacyjnych i programu formacji dla SWŚ. Powstał w ten sposób Statut SWŚ, zatwierdzony najpierw przez Radę Prowincjalną, a następnie we wrześniu 1996 roku przez Kapitułę Polskiej Prowincji Księży Sercanów.
3. Formacja ruchu. Program formacji obejmuje okres wstępny (zerowy) kandydatów oraz trzy stopnie formacji członków SWŚ. Ten, kto pragnie wstąpić do SWŚ, akceptuje jednocześnie odpowiedni program przygotowania, który ma prowadzić do pogłębienia życia wiary, zapoznania się z duchowością sercańską i Statutem SWŚ, oraz stopniowego włączenia się (jako kandydat) w życie i działalność ośrodka lokalnego SWŚ. Formacja sercańska, zapoczątkowana w okresie poprzedzającym wstąpienie, jest kontynuowana również po przyjęciu do Ruchu. Istnieją trzy zasadnicze stopnie formacji (podstawowej) członków SWŚ, których tematykę (treść) streszczają kolejno następujące słowa: "miłość", "poświęcenie", "wynagrodzenie". Szczegółową tematykę etapu wstępnego jak i trzech stopni formacji członków SWŚ określa plan formacyjny. Członek SWŚ jest pierwszym i głównym odpowiedzialnym za własną formację. Zgromadzenie Księży Najśw. Serca Jezusowego pragnie służyć pomocą w formacji osobistej i grupowej członków SWŚ. Posługa ta, za pośrednictwem wyznaczonych do tego celu zakonników sercańskich, prowadzona jest przez: kontakty osobiste i listowne, kierownictwo duchowe, organizowanie spotkań, dni skupienia i rekolekcji, publikacje różnego rodzaju materiałów formacyjnych.
4. Apostolat i ewangelizacja. Działalność SWŚ, zgodnie z podwójnym celem jaki sobie stawia, ma podwójny charakter:
1) duchowo-formacyjna. Składa się na nią zarówno osobista troska o pogłębienie życia chrześcijańskiego, zgodnie z charyzmatem sercańskim (dehoniańskim), jak również udział we wspólnych rekolekcji i dniach skupienia;
2) apostolsko-społeczna. Członkowie SWŚ starają się być apostołami Serca Jezusowego przez modlitwę, ofiarę, słowo i świadectwo życia. Podstawowym terenem zaangażowania jest własna wspólnota parafialna. Pośród inicjatyw pozaparafialnych podejmowanych przez SWŚ uprzywilejowane miejsce zajmują coroczne spotkania młodzieży w Pliszczynie k. Lublina ("Sercańskie Dni Młodych"), gromadzące członków i sympatyków Ruchu (w 1999 r. wzięło w nich udział ponad 1000 młodych ludzi), a także organizowane dwukrotnie w ciągu roku czuwania nocne.

Ponadto przy współpracy SWŚ podejmowane są następujące inicjatywy:
dni skupienia dla pracodawców i przedsiębiorców (zainicjowane w grudniu 1999 r.); organizowanie w poszczególnych ośrodkach rekolekcji i spotkań formacyjnych SWŚ, zarówno dla członków, jak i dla osób zainteresowanych duchowością sercańską. organizowanie pomocy materialnej dla Mołdawii, gdzie pracują Księża Sercanie

SERCAŃSKA WSPÓLNOTA ŚWIECKICH

w naszej parafii

W wielu parafiach prowadzonych przez Księży Sercanów są wierni świeccy pragnący żyć charyzmatem O. Leona Dehona. Również w naszej parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa istnieje grupa takich ludzi, którym bliski jest kult Bożego Serca oraz idea miłości i wynagrodzenia. Pragną ofiarować swoją modlitwę przede wszystkim w intencji: Księży Sercanów, powołań z naszej parafii jak i dzieła budowy nowej świątyni ku czci Matki Bożej Fatimskiej. Podejmują też różne inicjatywy na rzecz parafii, chcą być aktywni. Wśród osób zrzeszonych w naszej sercańskiej wspólnocie jest Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) i Ruch Sercańskiej Młodzieży (RSM). Zazwyczaj spotkania (modlitewno - formacyjne) tych grup odbywają się osobno, gdyż program dostosowany do wieku. Jednak raz w miesiącu gromadzimy się razem - w I Piątek miesiąca. Najpierw na Mszy św. podczas której włączamy się w liturgię a następnie w salce. Starsi i młodsi służą sobie i ubogacają się duchowo.

Opiekunem Sercańskiej Wspólnoty Świeckich w naszej parafii jest ks. proboszcz Sławomir Knopik SCJ.

W ostatnim spotkaniu wziął udział Moderator krajowy ks. Józef Gaweł SCJ. Bardzo cenimy sobie jego obecność. Najpierw przewodniczył Mszy św., podczas której wygłosił Słowo Boże, zagrzewając nas do jeszcze większej miłości Bożego Serca. Również piękne słowa padły podczas spotkania w salce. Prócz tej duchowej strawy było też coś dla ciała. Więcej szczegółów podaje nasza foto kronika,

Sercańska Wspólnota Świeckich

Sercańska Wspólnota Świeckich

"Pozostawiam wam największy skarb Najświętsze Serce Jezusa"
O. Leon Dehon

Znak SWŚ1.Charyzmat ruchu. Sercańska Wspólnota Świeckich (SWŚ) jest ruchem apostolskim, który prowadzi swoją działalność pod kierownictwem i w zależności od Polskiej Prowincji Księży Sercanów. Gromadzi ona ludzi świeckich, którzy przyjmując sercańską duchowość i misję jako fundament swojego życia, pragną aktywnie włączyć się w dzieło nowej ewangelizacji - budowania Królestwa Serca Jezusowego w świecie.

Więcej…

Świadectwo Eweliny

W moim życiu otrzymałam wiele Łask od Miłosiernego Boga. Pragnę się podzielić świadectwem jak Bóg prowadzi mnie poprzez życie, obdarza swą Miłością i troską.

Spoglądając na własne życie, widzę jak wiele wydarzeń jest nieprzypadkowych i jak Boża Opatrzność czuwa nade mną, prowadzi mnie, wskazuje właściwą drogę. Zwłaszcza wówczas, gdy przeżywałam w swym życiu różne momenty trudne, chwile pustki, samotności, ciemności, chwile gdy gubiłam właściwą drogę, Pan Jezus zawsze szukał mnie jak swej zagubionej owcy.

Więcej…

SWŚ w naszej parafii

Spotkania Sercańskiej Wspólnoty Świeckich odbywają się w I piątki miesiąca po Mszy św. wieczornej.
Opiekunem duchoweym jest ks. Jerzy.

Ostatnie zdjęcia

Powitanie nowego proboszcza 2024

Nowy gospodarz 2024
7 lipca 2024

Pożegnanie

Pożegnanie księży
30 czerwca 2024

In

Instalacja odgromowa 2024
15 maja 2024

Festyn - wiosna 2024

Festyn - wiosna 2024
9 czerwca 2024

Odpust Parafialny 2024

Odpust parafialny 2024
9 czerwca 2024Łaskami słynący obraz Matki Bożej Błogosławionego Macierzyństwa
Sanktuarium
Matki Bożej
Błogosławionego
Macierzyństwa